Group 7
Suarez, John Jeric Reyes
Tosposo, Anne Monette Lopez
Trube Mary Margarette Regino
Urminita, Bianca Camile Paz
Valiña, Jackie Ocampo
Vargas, Jenefer Uy
Veniegas, Thea Rose Bolaton


Case

Mr. Geri Fuentes, 46 y/o male, was admitted to the Medical Unit ,due to dyspepsia.
Few hrs PTA, he had nausea & vomiting. Persistence
prompted consult.

Vital Signs taken BP - 130/90; Temp - 38 C; PR - 104 bpm; RR-26/min.
Bowel movement: 3x/shift; UO: 30 cc/hour


Doctor's Order


IVF #1 D5MM 1L to run for 8 hrs;
Drop factor-15 gtts/cc

Administer the following Drugs:

Incorporate Gentamycin Suifate 40 mg to present iVF STAT
Stock dose: 40 mg/ampule 7-Oo/nwpwlv

Omeprazole 20 mg tab p.o. OD
Stock: 40 mg tab

Buscopan 15 mg/ml per IV push TID
Stock: 30 mg/3mi

Medical diagnosis: Gastritis


PATIENT'S PROFILE


Name: G.F.
Age: 46yrs. old
Gender: M
Chief Complaint: dyspepsia
History of Present Illness: Few hrs PTA, he had nausea & vomiting. Persistence prompted consult.
Medical Diagnosis: Gastritis
DAYS
1st
2nd

TEMP
AM

PM

AM
pm

° C
4
12
4
4
8
12
4
8
12
4
8
1240


39


38


37


36
external image clip_image001.gif
35


104bpm
PULSE RATE

RESPIRATORY RATE
26/min
BLOOD PRESSURE
130/90mmhg
URINE
30cc/hr
STOOL
3x/shift
WEIGHT

PATHOPHYSIOLOGY OF GASTRITISPrediposing factors:

·Bile reflux
  • Age (older adults have increase risk because their stomach lining tends to decrease or become thin as they get older)

  • Autoimmune gastritis
Precipitating factors:

· Overuse of aspirin and other non-steroidal anti-inflammatory drugs(regular or ingestion of excessive amount reduce the substance that preserve the protective lining of the stomach)

· Ingestion of strong acid or alkali (more severe form; causes mucosa to become eroded)

· Radiation Therapy

  • Dietary Indiscretion (the person eats food that is contaminated the disease causing bacteria)

  • Excessive alcohol intake (it irritates the stomach lining that makes it vulnerable to digestive juices)

  • Stress due to surgery, infection, injury can cause gastritis

external image C:%5CUsers%5CMARGAM~1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C02%5Cclip_image001.gifexternal image C:%5CUsers%5CMARGAM~1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C02%5Cclip_image002.gifexternal image C:%5CUsers%5CMARGAM~1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C02%5Cclip_image003.gif

external image C:%5CUsers%5CMARGAM~1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C02%5Cclip_image004.gif


Gastric mucous membrane becomes edematous and hyperimic

external image C:%5CUsers%5CMARGAM~1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C02%5Cclip_image005.gif
(congested with blood and fluid)Gastric mucous membrane undergoes superficial obstruction
external image C:%5CUsers%5CMARGAM~1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C02%5Cclip_image006.gif


Scanty amount of gastric juices is secreted with very little acid

external image C:%5CUsers%5CMARGAM~1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C02%5Cclip_image007.gif
but much mucus
external image C:%5CUsers%5CMARGAM~1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C02%5Cclip_image008.gif
Superficial ulcerationSigns and symptoms
Diarrhea Anorexia
Nausea Abdominal discomfort
Vomiting Headache
Hiccupingexternal image clip_image001.gif
external image C:%5CUsers%5CMARGAM~1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C02%5Cclip_image009.gif


external image C:%5CUsers%5CMARGAM~1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C02%5Cclip_image010.gifIf treated:
Patient recovers within 24 hours, although the appetite may be diminished for an additional of 2-3
If not treated:
GI bleeding
external image C:%5CUsers%5CMARGAM~1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C02%5Cclip_image011.gif

external image C:%5CUsers%5CMARGAM~1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C02%5Cclip_image012.gifShock
Death

IVF computation:Infuse IVF #1 D5MM 1L to run for 8 hours
Drop factor-20 gtts/cc


= 1000ml x 15 gtts/cc
8hr x 60min

= 15000
480

=31.25 or 31-32 gtts/cc

Amount infused
=1000ml/8 hours X8 hours of duty
=1000 ml

Amount endorsed
=1000ml-1000ml
=0ml

Drug studyGENTAMYCIN SULFATE
DRUG
CLASSIFICATION
ACTION
INDICATION
CONTRA-

INDICATION
ADVERSE REACTION
NURSING RESPONSIBILITY
Generic Name:
Garamycin


Brand Name:
Gentamycin Sulfate


Route:
IV at IM


Doctor’s order:
Incorporate Gentamycin Suifate 40 mg to present iVF STAT

Stock dose: 40 mg/ampule 7-Oo/nwpwlv


Anti-infectives
>ang gamot na ito ay mayroong kakayahang pumatay ng baktirya
>ito ay para gamutin ang malala at seryosong impeksyon sa tiyan, baga, sa pagihi, buto at sa balat
>mga mayroong reaksyon sa balat o sa katawan na nagawa sa pamamagitan ng normal na immune
system o dahil sa reaksyon ng lason na may kahit anong aminoglycoside antibiotic

>at ito ay ligtas gamitin para sa mga buntis

>bawal ito kapag mayroong bara sa intestine.


>pagkakaroon ng matinding reaksyon sa tenga particular na sa cochlear at vestibular.

>panandaliang pagtigil ng hininga.

>pagkabalisa, pagsusuka,
pansamantalang pagtaas ng
AST, ALT, at serum LDH at
bilirubin; paglaki ng atay at
paglaki ng spleen>ihalo ang bawat dose kasama ang D5W, 0.9 % NaCL, o LR. Huwag gumamit ng mga solutions na naglalaman n precipitate.

>i-inject ng dahan-dahan sa pagitan ng 30 minuto-2 oras

>ulitin ang C&S kung ang
pagpapabuti ay hndi ngyari sa loob
ng 3-5 days. muling suriin ang paggamot


>sabihan ang magulang o ang bantay ng pasyente na painumin ng maraming tubig ang pasyente

>maging alerto sa mga sintomas ng rashes, hypersensitivity, vertigo, tinnitus, dizziness o pagkawala ng pandinig.

>kumuha ng sample ng dugo para malaman ang
taas ng serum gentamicin concentration 30min–1hr pagatapos ng IM administration, at 30min pagkatapos makumpleto ang 30–6 min IV infusion

Drug computation:


Gentamycin Sulfate 40 mg to present IVF STAT


Dose ordered: 40 mg


Dose on hand: 40 mg


Stock dose: 40 mg/ampule


Amount on hand / Quantity: 1 ampule

Computation:

= D / S x Q
= 40mg x 1 ampule
40mg
= 1 ampule to be administered
omeprazole


GAMOT
KLASIPIKASYON
AKSYON
INDIKASYON
KONTRAINDIKASYON
NAKAKASAMANG EPEKTO
RESPONSIBILDAD NG NARS
Generikong pangalan:

omeprazole

Tatak ng gamot:

Losec


-Antisecretory drug

-Proton-pump Inhibitor

-Ang gamut na ito ay para sa pangangasim ng sikmura

-Ito rin ay gamot upang harangan ang mga huling paraan ng produksyon ng asido.

-gastric pump inhibitor

-Ito ay para sa panandaliang gamutan ng duodenal ulcer.

-Ito ay pang-gamot sa sintomas ng Gastro Esophageal Reflux Disease

-Ito ay para sa pangmatagalang gamutan tulad ng paggamot ng pathologic Hypersecretory condition(Zollinger-Ellison’s Syndrome,Multiple adenomas, systemic mastocytosis)

-ito ay pantanggal ng Helicobacter Pylori na may kasamang gamot na amoxicillin o metronidazole at clarithromycin

-Ang gamot na ito ay nakakasama sa hypersensitivity ng omeprazole o sa sangkap nito.

-Ito ay maselang ginagamit sa nagdadalang-tao.


CNS:
-Pananakit ng ulo
-Pagkahilo
-Pagkabalisa


DERMATOLOGIC:
-pantal-pantal
-pamamaga
-nanunuyot na balat


GI
-Pagtatae
-pananakit ng tiyan
-pagsusuka
-Panunuyot ng bibig


RESPIRATORY:
-Pag-ubo

-Inumin ang gamot bago kumain

-Magkaroon ng regular na consulta sa Doktor.

-Maaaring makaranas ng:
-Pagkahilo (iwasan ang pagmamaneho o ang paggawa ng delikadong Gawain.)
-pananakit ng ulo
-pagsusukat at pagtatae

-ipagbigay-alam kapag:
-malubha ang pananakit ng ulo
-paglubha ng sintomas
-lagnat


Drug computation:Omeprazole 20 mg tab p.o. OD
Stock: 40 mg tab

D/S x Q
=20 mg/ 40 mg X 1 tab=half tablet
BUSCOPAN


GAMOT
KLASIPIKASYON
Aksyon
PARA SA
HINDI ITO MAAARING GAMITIN SA
EPEKTO NG GAMOT
RESPONDIBILIDAD NG TAGA PAG ALAGA
TATAK:
Buscopan

GENERIC:
scopolamine butylbromide
Belladonna alkaloid,
Anti muscarinic
Pinipigilan nito ang kilos ng muscarinic ng acetylcholine para sa pagkakaroon ng reaksyon, sa pamamagitan ng autonomic. Pinapagana rin ito ng postganglionic cholinergic neurons. naaapektuhan din nito ang daanan na makikita sa pinaka loob ng tenga para mapigilan ang pagsusuka at pagkahilo
Nakakaramdam ng hilab.

Para maiwasan ang pagsusuka at pagkahilo.
Pasyenteng sensitibo sa gamot na belladonna o barbiturates.

Pasyenteng merong angle closure glaucoma, sakit sa tiyan, hika, malubhang sakit sa baga, hindi pag galaw ng ileus, malubhang pagdudugon at mabilis ang tibok ng puso
Nahihilo, ,masakit ang ulo, hindi mapakali, pagod, nahihibang, makakalimutin, mabilis ang tibok ng puso, namumula.

Nanglalabo ang paningin, nahihirapang lumunok, matigas ang dumi, tuyong lalamunan, mabagal ang paghinga.
Itaas ang mga gilid ng higaan para maiwasang masaktan pasyente dahil sa epekto ng gamot.

Sabihan ang pasyente na kung ang epekto ng gamot ay lumabas na ibalita agad sa doctor.

DRUG COMPUTATIONBuscopan 15 mg/ml per IV push TID
Stock: 30 mg/3ml


Desired Dose: 15mg/ml
Stock dose: 30mg/3ml

D/S x Q
Drug to be administered:
15mg/30mg X 3ml
1.5ml


NURSING CARE PLAN


ASSESSMENT
DAYAGNOSIS
PLANO
INTERBENSYON
RATIONALE
EBALWASYON


S: Ang sabi ng pasyente, “wala akong gana kumain.”

O: - ayaw kumain
- matamlay
- mababa ang bigat
- dumi ng dumi
Hindi balanseng nutrisyon: mas mababa kaysa sa kailangan ng katawan dahil sa hindi sapat na dami ang dami ng kinakain.
Mahabang layunin:
Pagkatapos ng 3 araw, ang bigat ng pasyente ay dapat tumaas ng 3 kilo.


Maikling layunin:
Pagkatapos ng 1 araw, ang pasyente ay dapat kumakain na ng sapat na dami ng pagkain.
- Siguraduhing kaaya-aya ang paligid kapag kakain.


- Hikayating ang kaunti, ngunit madalas na pagkain.


- Saluhan ng kamag-anak, kaibigan, o sino mang bantay sa pagkain.


- Painumin ng suplemento na bitamina.


- Iwasan ang hindi magagandang amoy o tanawin habang kumakain.

- Iwasan ang inumin na my caffeine at carbon.
- Para magkaroon ng positibong epekto na ganahan kumain

- Para makamtam pa din ang sapat na dami ng pagkain.

- Importante sa pagkain ang may nakakausap ka para ganahan.


- Para makatulong para mapalitan ang kulang na nutrisyon.

- Nakakapagbigay ng negatibong epekto sa pagkain.


- Nakakabawas ito ng gana sa pagkain at maaari ring mabusog kaagad.
Ang layunin ay bahagyang nakamtan. Pagkatapos ng 3 araw ng interbensyon, ang bigat ng pasyente ay tumaas ng 2 kilo.
Assessment
Diagnosis
planning
Intervention
Rationale
evaluation
S- “ano bang ibig sabihin ng sakit ko?” ang sabi ng pasyente.
O- Ignores condition, inability to perform remedies to condition and elementary graduate
Walang sapat na kaalaman (gastritis) na may kinalaman sa bagong kondisyon at paggamot at pinatutunayan ng pag sasawalang bahala ng karamdaman, kawalan ng kakayahang isagawa ang mga paraan para malutas ang mga sintomas at gradweyt ng elementarya.
Makaraan ang 2 araw ng narsing interbensyon ang pasyente ay maeeksplika ang kanyang kondisyon at ang pangangailangang magamot.
Intervention
1. Alamin ang kagustuhan ng pasyente na matuto.


2. Alamin ang kakayahang matuto at maisagawa ang mga pangangalagang pangkalusugan.
3. Alamin ang pinakaprayoridad na kailangnang malaman ng pasyente.
4. Alamin ang mga maling impormasyon na tingin ng pasyente ay tama.
5. Alamin ang istilo ng pasyente para matuto.


6. Panatilihing tahimik at walang abala ang paligid habang nagtuturo.
7. Iparamdam ang pagiging sinsero at tapat sa ginagawa.


8. Ipaliwanag nang mabuti at ipakita ang tamang pamamaraan kung paano gawin ang nais ituro.
9. Maglaaan ng iba’t-ibang pamamaraan ng pagtuturo (eksplanasyon, litrato, video, pagsasagawa etc.).
10. I-plano ang tamang haba ng pagtuturo at ang dalas nito.
11. Ihikayat ang pasyenteng magtanong.

12. Hayaan ang pasyenteng gawin ang bagong kaalaman at hikayating ulit-ulitin.
1. Ang mga matatanda ay gusting malaman kung para saan at bakit kailangang matuto. Ang ibang pasyente ay gustong matuto matapos malaman ang kanilang sakit samantalang ang iba ay hindi.
2. Ang anumang problema sa pag-iisip at pisikal na hadlang ay kailangang malaman dahil maaaring itong makaapekto sa pagkatuto.
3. Ang matatanda ay natututunan ang sa tingin nila ay importante.

4. Ito ay mahalagang simula nang pagkatuto.


5. Ang ibang pasyente ay gustong may biswal na material samantalang ang iba naman ay gusto na grupo grupo kaysa sa isahan. Ito ay makakatulong para sa mabilis at epektibong pagkatuto.
6. Para medaling makapag-focus ang pasyente sa leksyon.

7. Ito ay napakahalag kung nagbibigay kaalaman sa pasyenteng may ibang paniniwala sa kalusugan at kaniyang sakit.
8. Upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan at lubusang maintindihan ng pasyente.


9. May kanya-kanyang pamamaraan ang pasyente para matuto. Importanteng ibagay ang pamamaraang akma sa pasyente para sa mabilis na pagkatuto.
10. Maiiwasan nito ang pagod at ang pagkatuto ay nangangailangan ng enerhiya.
11. Kadalasan ang mga pasyente ay nahihiyang matanong.
12. Nakakatulong ito upang hindi makalimutan ang natutunan.
1. Ang layunin ay nakamit. Ang pasyente ay naunawaan ang kanyang kondisyon at ang ang pangangalangang siya’y gamutin.
Assessment
Dayagnosis
plano
interbensyon
rationale
ebalwasyon
O: pagduduwal at pagsusuka.
Pagdumi ng tatlong beses sa bawat walong oras.
Panganib sa pagkukulang ng bilang ng tubig sa katawan dahil sa labis na pagkabawas: pagsusuka at pagdumi ng madalas.
Mahabang layunin:
Pagkatapos ng 3 araw, ang pasyente ay dapat makadumi na lamang ng 2-3 beses kada araw.
Maikling layunin:
Pagkatapos ng 4 na oras, ang pasyente ay dapat tumigil na sa pagsusuka.
Subaybayan ang bawat pag inom at pagbabawas ng pasyente.
Himukin ang pasyente sa madalas na pag inom ng tubig.
Sabihan ang pasyente na ilista ang bawat dami ng kanyang maiinom at mababawas.
Independent:
Painumin ng gamut kung kinakailangan: anti emetic at anti diarrheals
Para magkaroon ng magandang basehan ng kanyang kondisyon.
Para mapalitan ang lahat ng nawala sa kanya.
Pagkatapos ng 4 na oras, ang pasyente ay tumigil na sa pagsusuka. Ang layunin ay nakamit.